فایل word نیازسنجی آموزشی مهارت فنی مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

فایل word نیازسنجی آموزشی مهارت فنی مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word نیازسنجی آموزشی مهارت فنی مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word نیازسنجی آموزشی مهارت فنی مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word نیازسنجی آموزشی مهارت فنی مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word نیازسنجی آموزشی مهارت فنی مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران :

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی مدیران (عالی و میانی) شرکت توزیع نیروی برق استان تهران انجام شده است . روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی است و با توجه به روش گردآوری داده ها،این تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد.جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران ادارات توزیع برق استان تهران در سال 93 می باشند که تعداد آنها 144 نفر می باشد که همگی مرد هستند. حجم نمونه بامراجعه به جدول مورگان 108 نفرتعیین شد. برای نمونه گیری از روش خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و به کمک پرسشنامه، داده ها گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و اساتید محترم راهنما و مشاور و پایایی آن از طریق اجرا آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که برابر با 0.9254 است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش آمارتوصیفی (میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، کمینه و بیشینه) و استنباطی (آزمون آماری خی دو تک گروه، t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه فریدمن و آزمون تعقیبی LSD) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش حاکی از آن است که نیاز های آموزشی مهارت فنی مدیران به ترتیب اولویت عبارتند از مسائل فنی، مهارت استفاده از کامپیوتر و اینترنت ،امور کارگزینی و اداری ،قوانین اداری و آیین نامه ها ،اصول نامه نگاری اداری و مکانیزم بایگانی، ارزشیابی کارکنان،استفاده مناسب و مطلوب از منابع مالی، نظارت بر امور .همچنین مشخص شد که بین نیازهای آموزشی مهارت فنی مدیران با توجه به سابقه آنها تفاوت معنی داری وجود دارد.بین نیازهای آموزشی مهارت فنی مدیران ،با توجه به مدرک تحصیلی آنها تفاوت معنی دار مشاهده نشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word نیازسنجی آموزشی مهارت فنی مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word نیازسنجی آموزشی مهارت فنی مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word نیازسنجی آموزشی مهارت فنی مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

دانلود این فایل